UMFOWETHU OWALAHLEKA

UMFOWETHU UTHAMSANQA MBATHA OWAZALWA NGO OCTOBER 1961 WASUKA EKHAYA KWA G886 EMLAZI NGONYAKA KA2009 ELIBANGISE KUDADEWABO UTHOKO MBATHA EPHOENIX. ESESEPHOENIX WATHOLANA NABANGANI AGCINA EHLALA KUBONA. SONKE ISIKHATHI UDADEWETHU WAYAZI UKUTHI UHLELI KUBONA. KWAPHELA NASOZWANENI UMA LABANGANI BEFIKA BEZOBUZA KUDADEWETHU UKUTHI UPHI UTHAMSANQA NGOBA KADE BAMGCINA. KUSUKA LAPHO SAPHUMA INQINA SIWUMNDENI SAMFUNA EMAKHAZENI NASEZIBHEDLELA KEPHA KWANHLANGA ZIMUKA NOMOYA. SINGAJABULA UMA KUNGAKHONA ONOLWAZI OLUNGASISIZA EKUTHOLENI UKUTHI UKUPHI UMFOWETHU NOMA KAMBE KWENZEKANI KUYENA. NGIYATHOLAKALA KULENOMBOLO: 078 400 2728. OBHALILE UMFOWABO UBONGANI MBATHA

Leave a Reply