Ukufuniswa uMlulami Mbete

Dear Khumbul’eKhaya

Igama lam ndinguThembela Mbethe.

Ndicela ufuniswa ngobhuti wam. Ogama Mlulami Mbethe.
Kwenzeke ke kwi surname zethu ko mnye u’H’ angabikho. Wayebizwa ngala magama Ngqandulo Mbhem Ntlongozo.

Wemka ekhaya ngo1992 ethi uya e Johburg.

Uzalwa nguNongejile Mbete noJako Jackson Mbete. Umama wasishiya ngo2007. Utata naye usishiye ngo2012.

Singabase Ngcobo eGqaka emDeni.
Besingabantwana abathandathu kubo.

1. Mlulami Mbete

2. Lungulile Mbete
3. Nyameka Mbete
4. Thandeka Mbete (Akasekho naye uThandeka)
5. Xolela Mbete
6. Thembela Mbete

Ndihlala eKraaifontein,

kwa: 25437 Ntlabathi Street
Wallacedene
Kraaifontein
7570

IiNumbha: 0712524370
0604928035

Ndiyakuvuyiswa kukuphinda ndimbone ubhuti.

Enkosi
nguThembela Mbete

Leave a Reply