That’s his Father’s Photo. Looking for Zakhele Mduduzi Ngomane

I greet you all. My name is Sibusiso Mbuso Ngomane from Swaziland. Please help me find my brother Zakhele Mduduzi Ngomane whom I suppose was born in 1974 at Sihhoye /kaMavula and also lived at Mphofu Madelezini No.6 in Swaziland. Zakhele is the first born son of Mbonga Ngomane and Miss Mamba. His younger brother is Themba (Msobho) Ngomane. The last time I heard of him he was working in Matsapha. Please contact me Sibusiso Mbuso Ngomane for any information especially around Swaziland. Contact +27761412729 or email: sibusisongo@yahoo.com or contact Moses Ngomane on +26876222378.

Ngiyabingelela. Sicela lusito nisifunise umnaketfu Zakhele Mduduzi Ngomane lowatalwa ngo1974 eSihhoye/kaMavula wahlala nase Mphofu eMadelezini eNo.6 eSwatini. Watalwa nguMbonga Elijah Ngomane na laMamba. Bhuti wakhe lomncane nguThemba (Msobho) Ngomane naye losahlala khona eSwatini emadelezini eNo. 6. Sagcina siva kutsi bekasebenta kuMatsapha ngabo 1998. Sicela uchumane naSibusiso Mbuso Ngomane nawuneluhala ku +27761412729 email: sibusisongo@yahoo.com noma Moses Ngomane ku +26876222378.

Leave a Reply