Sifunana lemuli yakithi yakobhengu

Osesithombeni ngubabawethu osembedeni wokufa kweleZimbabwe,osilandele ngodaba lwemvelapi yethu.omkhulu bakhe Babeselusa kwenzeka ukuth ingqwele ayeselusa lazo zadla intondolo kababa wakhe enkulu njenge thole at 1st kwafihlwa kwathwa ilahlekile kwazofika udletshana olokuthi idliwe egangen ukhulu ekwaz ukuth ubabakhe uzambulala wabaleka waya orange freestate waqhatshwa ngabalungu ukuthi ebagcinele umntwana then abelungu basuka sebesiza e rhodesia babuya laye bafikela ebeitbridge badlula bayafika emfulen u Lundi osemncelen wephuthukezi le rhodesia umlungu wachapha laye besiyadinga impondo zendlovu ephuthukezi imali yala ukukwana wase exchanger ngaye for impondo ezineng wamtshiya khonale lona ikhiwa lachapha laphenduka babechaphe ngeskepe besahamba ukhulu wasala wabaleka walandela umlungu wakhe wafika emfulen iskepe sesingasekho sekusebusuku kuthiwa wangena ngenyawo wahamba emfuleni waze wachapha wafika erhodesia waya ecamp ababekhona walifica ikhiwa lakhe baqhubeka baze bafika Sebesesgodini bafikela ecamp yabanye babo eMzinyathin manje e army named Amakhuphekhuphe eka Mzilikaz waz still ere then ikhiwa lemuli yalo basuka touring e place until ey got to a place wer e troop of Amakhuphekhuphe waz baqotshaniswa yilelibutho umlungu wagijimisa kakhulu ingqola yakhe then ingane yomlungu yawa ibutho layithatha bayibulala abalungu bekhangele bagijima bayafika ecamp bathi befika ey spent a fw dyz ere bt bcoz o ubuhlungu vokulahlekelwa ngumntwana made them to go bc to capetwn so dat ey ll go to england yena ukhulu bamtshiya erhodesia wasala wabaleka wayafika e (Hwange)koZanke emalahlen wadojwa yindoda yakoNcube laye wahle wazithi ngowakoncube fo security basebemthathisa isithupha umhlobo wabo kwakuthiwa ngabaNanzwa wahlala khona wazosuka waya eSigodini wathola intombi yakoNdlovu wayithatha then kwazalwa okhulu oPetros ngenva kwesikhathi esele2nd wyf wazala3girls wazala umfana wokucina wathi usecinile ukuzala wamuthi ngu Lasi (last)wathi usebuyela kibo Emgungundlovu emajuba duze le Newcastle

One response to “Sifunana lemuli yakithi yakobhengu

Leave a Reply