sicela nisi site nisifunise babe wethu

Ligama ngu Daniel….Fortunate na Thulisile Dlamini Ses Andike besei cele nisi site kusi funisa babe wethu lo sangcina ngo 1994 ligama la babe ngu Musa Buncu Nkosi ubuya ephongolo sihlale naye ephongolo sa thutsa sahamba sayo hlala naye e Mayflower eMpumalanga sangcina kumbona ngaletotikhatsi babe wakhe beka hlala eNgodini next to Nelspruit uphindze wa buya wato ngcwaba babe wakhe longu Amos Makhilo…mara kune mahem hem lasho kutsi ubonakala e Emerlo……besicela nisisite laka khumbulekhaya siyamdzinga babe tintoati lungi ekhaya namake uyagula kusukela uhamba….ngitsi tsine bantwana bakho Daniel,Thulisilena Fortunate Dlamini

Leave a Reply