Sad father whos voice cant be head

Sis Andile ndingumzali odandathekileyo emphefumlweni ndinonyana endamgqibela umbona eneminyaka emibini ehlala kumama wakhe ekapa ngoku una 4years ndiva umamakhe wayomlahla emonti kwizizalwana akumnandanga uba nomntwana okhula ngaphandle kwabazali at that age help me to find my child I can’t sleep at night please sis Andile his name is Onako Morris help me to find my tiger.

Leave a Reply