please help me locate my father

MADUME GO KHUMBU’L EKHAYA, KE NNA MOTLHAKE EPHRAIM SEPUTLE .KE NNA KO MONAKATO RIETSPRIET GAUFI LE MOGWASE MO HOUSE NUMBER( 372) . KE KOPA GO BA TLISIWA RRE WA ME E LENG MOEMISI JUSTICE HENDRICK ATI. LE GAE LA GAGWE KE KO MONAKATO RIETSPRIET,MO NORTH WEST,RUSTENBURG. E NE O NE A BERAKA MO SPOOR NET DINGWAGA TSE DIFITILENG, KO NORTH THERM.A NNA KO MONONONO, GO TSWA FAO A YA SMESHER BLOCK, E NE E LE MOTHO YO O RATANG GO REKISA.DIAPARO. GA REITSI MO A LENG TENG. KE KOPA YO O MOETSING ,GONGWE A ITSI MO A NNANG GONA, AITSISI NGWANA WA GA GWE E LENG MOTLHAKE EPHRAIM SEPUTLE. MONOMORENG E NA YA MOGALA (:0825063093.)0710199727) KA KOPA TSWEE TSWEE.

Leave a Reply