Ngifuna Uyise waMongezi

Sanibonani. Ligama lami ngu Sicelo. Kunemtfwana Mongezi Mvelo lofuna uyise. Lomftwana use Swatini wakhuliswa tihlobo takhe taka Mdluli. Makwakhe washona kantsi babwakhe kutsiwa Ngu Pual Mvalo Bekasebenta ka Slumberland enaspoti. Lomntfwana Beka fundza apasakahle eskolweni kodvwa nyalo so uyekele utsengisa isangu naletinye tidzakamiva eswatini Enhlangano nase Piet Riteif. Sicela Lusito shem likusasa lakhe liyashabalala. Anginaso sitfombe sakhe kantsi nami angifisi kutiveta kuphela ngise asitakale lomntfwana. Ngiyabonga.

Leave a Reply