Ngicela usizo ngokuthola u bhudi

Osesthombheni ngu Catherine Letty Mahlomuza . Ngifunana no bhudi u Charlie Petric Mahlomuza owazalwa ngo 1957. Bekahlala e Bronkhortspruit e Forfar ngakwa smede. Wahambha ngomnyakaka 1988 athi uya e North west e Clerk’sdorp, washiya umntana we ntombhazana u Ntsiki Mahlomuza wamshiya ana 2years .

Leave a Reply