Ngicela ningifunise umnaketfu

Dear Khumbulekhaya

Ngicela ningifunise umnaketfu lowanyamalala 2005-03. Bekasebenta Ekhaya Centre Nelspruit, wahamba Nemlungu wakhe lobekasebenta naye. Be Kahlala eZwelisha Trust. Ufunwa ngudzadze wakhe Frida Mqhobokazi. Ngingajabula naningangisita lucingo 0720739206
0726750812

Leave a Reply