Ngicela ningifunise umnaketfu

Dear Khumbulekhaya

Ngicela ningifunise umnaketfu Sbusiso Dennis Mqhobokazi lowanyamalala 2005-03 bekasebenta Ekhaya Centre Nelspruit. Be Kahlala eZwelisha Trust. Ufunwa ngudzadze wakhe Frida Mqhobokazi. Ngingajabula naningangisita lucingo 0720739206
0726750812

Leave a Reply