NDFUNISA NGOMAMA WAM

27915 Xuma Street
Wallacedene
Kraaifontien
7570
14 October 2015

Dear Khumbulikhaya

Ndingu Ncediswa Ndlela ndazalelwa e-Eastern Cape kuCentane eNjakazi. Ngokokuhlala ndihlala eKapa. Sifunisa ngomama wethu uNotwentiwani Boniswa Ndlela mna nobhuti wam uMzwandile Ndlela (Nore). Wasishiya nomakhulu wethu uDuvana Ndlela ongasekhoyo umama wasishiya sisebancinci mna ndandine minyaka emine (4 years) ubhuti wayene minyaka elithoba (9 years).
Kuthiwa waya e-Mthatha e-Tabase, Kodwa siyile e-Mthatha safika engekho kwathiwa wemka abamazi ukuba wayaphi. Ngoku ndiva kumkhondo wokuba useKapa andimazi ukuba undawoni eKapa.

Ndiyanicela nisifunise umama ngoba ngoku siyamfuna ebomini bethu.

Ozithobileyo

Ncediswa Ndlela

073 258 8158

Osefotweni ndim Ncediswa Ndlela

Leave a Reply