MISSING FATHER

Libito lami ngingu Mandla James Nkhambule, wase Mdzangwini E Swaziland.
Ngicela kufuniswa babe wami Moses Nkhabule lobekahlala Emdzangwini E Swaziland ekhaya kubo kuse Buseleni. Lowahamba nga 1983, watsi uya kofuna umsebenti E South Africa.

Lowashiya emuva Mine Kanye na sisi wami Siphiwe Nkhambule.

Sicela loneluhala ngaye noma lowatiko ngaye noma ekhaya kubo asisite.

Angashayela Mandla ku +268 76733509 noma Siphiwe +268 76293174

Leave a Reply