lost brother inlaw

Sanibonani kakhumbul’ekhaya bengicela ningibukise skoni wami longu Johns David Mdhluli loli twin la Johnsen Mdhluli .wahamba ngemnyaka wabo 1989/1990 amuntfu bekayosebenta eGoli, kusukela lapho asimange saphindze seva ngaye.besicela kuthi nisifunise yena uma mhlawumbe kukhona lapho bambona khona.ngoba make wakhe longu Mrs Julia Mdhluli nebafowakhe nadzadze wakhe bakhatsatekile ngaye.lobhalile ngimi Mrs Betty Mdhluli lovela kulesithombe .ngyabonga
contact:0822626393/0731834955

Leave a Reply