LOOOKING FOR MY MOTHER AND SISTER I NEVER MET

Dear Khumbul’ekhaya
Ke nna Anna ke belegwe ka ngwaga wa 1983, ke kopa le nthuse go batla mme wa me. Bare leina la gagwe ke Betty Twala, one a dula ko Motsemogolo (Winterveld Pretoria). Mme o a nkhudisitseng leina la gagwe ke Martha Kgatle, are o ntsere ke nale dikgwedi dile tharo are leina la me ne ele Anikie. Are mme waka one a nale ngwana wa mosetsana ale dingwaga dile supa(7/6 years old).Mme o a nkhudisitseng are mme waka one a dula le nkoko waka, are ba sale ba huduga ko ne ba dula ba ya go dula ko kerekeng ya ko dipompong.
ke lekile go ba batla ka tlhoka lesego. Ga nka kopana le bona nka thaba, ke ba tlhoka thata mo bophelo ba ka.

Leave a Reply