Looking for my Uncle sons

Andile ngibawa ukufuniswa kwabantwana baka malume, amagama abo bekungu Nhlakanipho no Nhlanhla abakhamba nomamawabo U Olga Mdlalose wase Newcastle

Leave a Reply