looking for my sister

Hi khumbulekhaya ngibhala lencwadi ngoba ngicela kwabakwakhumbulekhaya bangifunise usisiwami omdala ogamalakhe linguZalina mathonsi owahamba nomamawakhe eminyakeni eminingi edlule nami ngangingakazalwa.umamawakhe umamkhwanazi kuthiwa babehlala mtubatuba ubabawakhe uPetro Mathonsi lo omfunayo ubhutiwakhe uSbusiso Mathonsi inamba eningangitholakuyo ile0847017149.mina ngomsebenzi ngise goli eTembisa ivory 2.please khumbulekhaya ngoyacela ningisize ningifuniseyena siyamdinga.

Leave a Reply