LOOKING FOR MY MOTHER

Dear Khumbulekhaya.

Ngicela nisifunise make wetfu lowangishiya nagogo Sarah Khaliphako emMindini eBarberton. Mine wangishiya ngineminyaka lemibili, nemnaketfu abeneminyaka lesikhombisa. Libito lamake nguNomalanga Hadebe, babe yena nguAlbert Fakudze.

Ligama lami nginguBongeka Fakudze losesitfombeni. Umnaketfu nguZwelakhe Redgy Fakudze. Make wahamba atsi uyofuna umsebenti eJozi. wahamba nebangani bakhe. sitfolakala eBarberton Stand no: 7767 Ext Barberton.

Ngiyabonga

Leave a Reply