Looking for my Father’s Parents

Hi sis Andile and the whole team of Khumbul’ekhaya
Igama lami ngingu Elvis Paul Hlatshwayo,ngihlala e Mpumalanga Ermelo,ngifuna umndeni ka baba wami u Elliot Majoyini Hlatshwayo owahamba ekhaya kibo asemncane ngomsebenzi wokusebenza endleleni.Sikhule njena asiwazi umndeni wekhabo baba,wayeveza ukuthi baphuma e Piet Retief babehlala emapulasini ngase Amstedam(MP) ukuya e Piet Retief bathi duzane ne damu elikhulu base bathuthela ngaselokishini khona e Piet Retief.Ngiyaqela nakukhona owaziyo ngabo,angithinte kule namba 079 5010 328.Ubuso bakhe isithimbe engisifakile kulomlayezo.

Leave a Reply