Looking for my father

Dear: Andile
Ngibawa ningifunise ubabawami asizange sambona ngamehlo u Bradsbys Super Lamola obeagade ahlala no mamawami u Emelinah Shabangu, ubaba yena wayeasebenza e ISCO Company nge- Pitori ahlala e Kwaggaspoort Hostel Room 431(Natlong) ngabo 1978. kodwa ekibo kuse Pietersburg (Limpopo).

Leave a Reply