Looking for my family in Johannesburg,springs

Ke nna Ntombizodwa Khumalo ke tlogile gae ka ngwaga wa 1960 ke e ya go nyaka mosomo.Ge ke tloga gae re be re dula Johannesburg,Springs.Batswadi baka ke Elizabeth Mosibi le Moruti Johannes Khumalo.Bana beso ke Lucas khumalo yo a bego a bereka e le lephodisa ko Nigel, Mishark,Shadrack,Samuel,lizzy le Eremina Khumalo.Bjale ke be ke kgopela lena ba Khumbul’ekhaya gore le nthuse gore ke kgone go humana ba geso.Gona bjale ke dula Polokwane (Moletjie Mabokelele) dinomoro tsaka tsa mogala ke 076 480 8881 goba le ka founela morwedi waka Maria Lebogo mo go 0767751754 goba morwa waka mo 073 127 2826 goba morwa wa morwedi waka Johannes lebogo mo go 0823970834,kea leboga.

Leave a Reply