LOOKING FOR MY DAD

Ndingu Neliswa Dayimani ndikhangela utatawam ndamgqibela ngo 1987 . Igama lakhe ngu SKUTWANA Raymond Dayimani ngawase Transkie ku Centane kwa Feni ilali nguSezela Siduko sakhe ngu Mnzotho . my contact number 0604162039

Leave a Reply