Looking for Mpho Monaheng

Dumelang. Ke gopela go nyakiswa Mpho Monaheng e leng ntate wa ngwana wa sesi ( Siphiwe Mlangeni) waka. O ne a dula ko soweto ko naledi. O ne a tlhakane le le sesi ko sekolong Johannesburg college ka 1998. I will be happy to find him because the child she want to meet him

One response to “Looking for Mpho Monaheng

Leave a Reply