im Perrtunia looking for my father which is ithe photo

My name is perunia Mokoena ,I am looking for my father VanZeil Mokwena lowatiwa ngekutsii NguMkoena, .mine ngekuhla ngihlala e Hazy view, ngibhalela khumbhulekhaya kwekutsi ingsite kutfola babe wami lowanyamalala nga 2008 longatiwa kutsi wayaphi.lone lwati ngyocela angitsidze kule nombolo letsi 0795609980/0792809059/0762911940.ngiyotfokota kakhulu uma ngingatfola impendulo

Leave a Reply