I’m looking for my father

sawubona Andile ,igama lami ngingu Nonkululeko sengkhona zungu bengisacela ungisize ngithole ubaba wami UXolani Ndaba engamgcina kudala ngo 2004 mhlazane efike ngasekhaya kwesakwamthethwa empangeni ethi zongilanda kodwake ngaqaba ngangahamba naye selokhu ngamgcina laphoke akaze ngiphinde ngizwe ngaye.umama wami washona ngo 2005.ngagcina kudala ekhayakithi ngisemncane ngazi ukuthi kuse Newcastle kwahlabisa.ngiyadinga ukwazi kithi ngigxumane nomdeni wami sesisinde lesisikhathi ngilindile ngithi uzofika baba ezobheka.Sengikhulile manje nginanomtwana ngifuna akhule eyazi famaly yam ziningi nezinto ezingahambi kahle empilweni yam engifisa zilunge kuseneskhathi.

ngiyobonga uma isicelo sam siphumelele
yimina ozithobayo
uNONKULULEKO
NUMBER;0710436581

Leave a Reply