I’ looking for my daddy Lazarus/Lazarose Nyathi

Dear Khumbulekhaya.

Ligama lami ngimi Thapelo Sibusiso Nyathi ngihlala eNkomazi Tonga emalayinini ngicela ningibukise babe wami lohamba ngo 1992, ngisase nemnyaka netinyanga i was born 14 september 1991. make longitalako ngu Assah Linah sono and babe wami nguLazarus/Lazarose Nyathi ukhonza eZCC ,bekasebeta emapulazi ngabo 1980-1992 ngaleso skhatsi kaDelani, Mullin or Madiba farm naseVeklape lakwentiwa khona mapulango York Timber company between white-river and sabie, ngekuhlala kwake uhlala ebushbuckridge ancrnhoek.bekasebenta kadelani emapulazini ewhitriva waphuma kadela wayaosebenta kamileni kulapho bahlukene khona namake longitalako ASSAH LINAH SONO.

Malume wakhe LAZARUS NYATHI batsi nguHERRY libosimane…bekanemfati ngalesikhatsi bahlangana namake wami bebasenta bonkhe watsi akafuni aye ayobona lahlala khona ngobe unemfati.

Ngekuva kwami batsi uhlala Acornhoek,sigodzi majembeni, so ngiyacela ningitfolele yena kuyaphutfula sitfupha sakhe sakaleft or right sajuba mshini labekasebenta khona malume wakhe batsi nguherry likalati.

Ngiyatsemba ngitotfola imphendulo maduzane.number yami 0739244094 and 0820838729 labukele lamatiko babe wami akangishayele lucingo nobe lohlobene naye.

Leave a Reply