I am looking the Mathidze’s family from Venda

Dear Khumbule khaya,ngicela ningisite ngitfole umndeni wakhabo babe wami,Curn Nyambeni Hlongwane,ngokuva kwami kutsiwa waka Mathidze eVenda,make wakhe ngu Sukekile Catherine Ngomane,please help me khumbulekhaya to find my roots please

One response to “I am looking the Mathidze’s family from Venda

Leave a Reply