Help Me Find My Father

Dear Khumbula Ekhaya,Libito lami ngingu Lindiwe Magelane Sibisi nome Lubisi, ngicela lusito kuchumana nemndeni wakhabo babe. Nome ngubani nje losekhona; bomkhulu, bomnakabobabe, bobhuti, bo aunty, nome ngabe babe sewashona, ngicela kutfola bakhabo gogo Mabuza lotala babe.

Libito lababe wami kutsiwa ngu Rolance Sibisi/Lubisi, ungitala ku Thandi Mthupha. Thandi abehlala eMaray Camp kaManzini, Swaziland, lapho sekwaba yiManzini Central High School. Babe bekasebenta eMozambique Restaurant KaManzini eSwatini, yena wahamba ngmenyaka wa 1964 -1966 nakucala kusebenta kwema passports kangwane. Mine Ngasala esiswini samake.

Babe kutsiwa watsi nakafika ekhaya kibo, lekusolakala kutsi kungaba seNelspruit nome eMozambique. Watfumela make wakhe longu GogoMabuza kutsi ete kumake wam, lapho akhandza sengitelwe kepha sengamikiswa ehlandzeni endzaweni yase Joy Engculwini, akazange angibone. Washiya nje umlayeto lawubhala emphepheni lapho abhala khona I address yedzawo yakhabo babe. Kepha leliphepha lase liyalahleka kanye nale mininingwane Mine ngekuhlala ngika Manzini eNgwane Park Extension.
My contacts are: Cell number: +268 78269578 / +268 76302136/ +268 76791534
Email: zmsdlamini@gmail.com

Leave a Reply