girl looking for her father’s sister

hi andile I would like khumbulekhaya andincede ndikhangela u dabs wam owalahlekayo xandisiva ngo makazi ka tata wamka ne group yomxhentso esiya Gauteng wemka ena 13 years u makazi wakhe ngu nombona umama wakhe ngu ntombizodwa makhaphela kodwa seye eswelekile kulonyaka ndiyacela ukuba u dabawo aziveze ndim zandile matiso umntana we brother yakhe u Andile ndiyacela abuye umakazi akazange asixelele negama lakhe ndiyacela onolwazi aqagamshelane nokhumbulekhaya

Leave a Reply