ALFRED GWAZUMJONO MASILELA

Hello Khumbul’ekhaya

Ligama lami ngingu Nondumiso Masilela, ngicela kufuniswa babelomkhulu wami losestfombeni. wahamba aya emsebenti ngo-1997 azange abuye ekhaya, ubuya eMananga village. Ngubabe waCornelius na Carol Masilela, loke wambona or lomatiko lahlala khona ngicela afonele 0793765657 or 0793312987, singajabula kakhulu kuphindze sikubone Msekelave.

Leave a Reply