Please use the Contact form to contact Khumbul’ekhaya

Hi family

For safety and security reasons, please do not leave your cellphone numbers on this page, only send them to us using our contact form so they come straight to us.

 

Thank you for adhering to this.

 

Lots of love, team Khumbu.

7 responses to “Please use the Contact form to contact Khumbul’ekhaya

 1. Hi sisi Andile ndabhalela apha eKhumbulekhaya ndicela ufuniswa bhuti wam nge 08/10 / 2015 into endayenzayo ndabhala ne phone no zam ngoku ndifowunelwa ngumntu othi use Newcastle and ubhuti wam une 5 days eswelekile ngoku andazi noba mandenze njani ndicela uncedwa

 2. 919 New flats
  Langa
  7455
  17 October 2016
  Dear Khumbulekhaya
  Ndicela nindifunise umntwana wam owemka nobhuti owayethandana nomama wakhe.Igama lomama womntwana yayinguSindiswa Ludidi.U Sindiswa yayingowase Qotini location ku Qumbu.Lo mntu wathatha umntwana wam ngu Themba Mzileni wakuTsolo eMahlubini.UThemba Mzileni ngu Mbhele isiduko sakhe.Igama lomntwana nguSipho une 14 years kulonyaka.UThemba Mzileni uhlala apha eKapa eDelft.Ngokuva kwam umntwana ukhulela kudade boThemba.
  Ndingavuya ukuba ndinokudityaniswa nonyana wam.Ngumfanekiso wam lo ungezatsi
  Enkosi
  Sonwabo Hoga 083 994 2443

Leave a Reply