Nomthembu Thenjiwe Valela

Unomthembu ngowaseKirkwood sagqibela ukumbona ngo March 2015. Wabonwa ikhwela itruck zange siphinde simbone.

Leave a Reply