Lumka Nomcelu Mandlangisa Mbolekwa

ndifunisa ngosisi wam uLumka Mbolekwa endamgqibela ukumbona ngo-1990 ehlala kwamakazi uSiphokazi ( Mbolekwa)Dukengceni kwa Leyithi eQonce ,wemka apho ngelithi uya eWelkom nosisi baphaya ,zange siphinde sive ngaye ne-address wayeyishiyile ndambhalela zange aphendule ,, Sisi wam ndiyakudinga ebomini bam nomama wethu uNontobeko Mbolekwa ulhuthswa kakhulu yimpilo , buya sisi siyakukhumbula ekhaya

One response to “Lumka Nomcelu Mandlangisa Mbolekwa

  1. Siifunisa ngomalume wethu ogama linguManda Mbolekwa kuthwa wemka ngongaka ka-1963 , ndingekazalwa mna , ufunwa ngumakazi wam udade wabo uNonceba Zono , wemka esiya eDurban emsebenzini zange aphinde abuye,Sele eshiyekee yedwa kubantwana bakowababo ,abantakwabo abane selebalandulela eli…..siyamcela makabuye akhumbule ikhaya inoba selegugile uba usaphila……. BUYA .THOLE ,BUYA NDLANGISA UBUYELE EKHAYA SILANGAZELELA UKUBONA THINA BATSHANA BAKHO. NABANTWANA BAKHO BAYAKUDINGA , UVuyo, noNomsa

Leave a Reply