Andrea Nkosi (Ginindza)

Sicela nisifunise Andrea Nkosi Ginindza wase Mayflower losesitfombeni lowanyamalala ngemnyaka wa 2000 eThembisa Ebony Park.
Lonelwati angashayela lenombolo:
076253 5897 / 079 720 9403

Leave a Reply