Missing mother of my friend. She never seen her because they were separated from birth. They are both from Swaziland

Ligama lakhe lolofuna bakubo ngu Weslinah, Ncane, Ntsetse Magagula batali bakhe bo Pheneaus Mziyabantu Magagula make ngu Emelina Ntombebovu, Dvuba batfwabakubo Jingane, Mariah, Zodwa,Crestina, Mthondo, Piti ,Lomacala, Jane, Ntsambose, Malingose, Lifi na Bhuyugu ,place lapho atalelwa khona Etabelwen tase Pitoli nga 1978 wagcina kubo Date of birth 04 06 1950 ngulolofunako loyo

Leave a Reply