Help find my grandfathe

Dear Khumbul ekhaya ngicel ningisize ningifunise umkhulu wami uBazIni Moses Mafu, ozalw uDolo Mafu nomaDlamini asebadlula emhlaben eMaritzburg wahamb ngama 70s. Ubeshade noThobile Mildred Mafu, indodan yakhe endala uZItha Mafu amthol naye uThobile.uke wasebenz kwaSappi eGreytown nase Mandeni.ubesesibiza ngoBongnkos Moses Ndaba ethi usuk eSwaziland..singajabul maningasitholel yen ngish kuthiw wesashona umnden udinga iclosure.ningasithint ku 0725032119 noma 0717352055

Leave a Reply